פרטיות ותנאים כלליים

אנו מכבדים את פרטיות המשתמשים באתר, ופועלים להגן עליה בהתאם למדיניות הפרטיות להלן והוראות כל דין.

 1. המידע הנאסף

 במסגרת השימוש באתר ו\או הרישום לאתר והשימוש בו ובשירותיו, הנכם עשויים להתבקש למסור לחברת טיקומפלוס בע”מ (להלן: “החברה”) פרטים אודותיכם, לרבות שם, כתובת דוא”ל, מספר טלפון ופרטים מזהים אחרים, שיידרשו בעת ביצוע פעולות באתר ו\או שימוש בו. כמו כן, יכול שיצטבר מידע על מזהים דיגיטליים שלכם, לרבות פרטים כגון מיקומכם, מוצרים שרכשתם, מידע שקראתם באתר, העמודים שבהם צפיתם, ההצעות שעניינו אתכם, פרטי אמצעי התשלום וכו’ (להלן: “המידע”).

הנכם מצהירים כי ידוע לכם שלא חלה עליכם חובה על-פי חוק למסור מידע זה לחברה, וכי המידע נמסר הינו מרצונכם ומהסכמתכם החופשית. כמו כן, ידוע לכם והנכם מסכימים שהמידע יוחזק במאגרי המידע של החברה ו\או מי מטעמה ו\או עבורה, בארץ או בחו”ל, לרבות, מי שיספק לחברה מעת לעת שירותי מחשוב, אחסון או עיבוד נתונים על פי דין. יובהר, כי במקרה של אי מסירת המידע לא תהיה אפשרות לשלם דרך האתר.

 2. השימושים במידע

 השימוש במידע כאמור ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו, וזאת למטרות להלן:

(א) על מנת לנהל ולתפעל את האתר והשירותים המוצעים בו;

(ב) על מנת להעניק לכם שירות ולשמור איתכם על קשר;

(ג) על מנת לשפר ולהעשיר את השירותים וליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות ולציפיות המשתמשים וכן לשנות או לבטל שירותים קיימים;

(ד) לצורך שליחתם של דברי דואר, דפוס ומסרונים (SMS) לרבות הצעות מסחריות מטעם החברה, בכפוף להסכמתכם ובכפוף לכך שתוכלו לבקש בכל עת שלא לקבל דברי דואר, דפוס ומסרונים כאמור;

 (ה) כדי להתאים את המודעות שיוצגו לעיניכם בעת השימוש באתר לתחומי ההתעניינות שלכם;

 (ו) לצורך תיעוד הקשר איתכם, בין היתר, כדי לסייע בפתרון בעיות שאתם עשוים להיתקל בהן ולשיפור השירות;

(ז) ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לצדדים שלישיים, לרבות מבלי להגביל לשותפים עסקיים;

ו-(ח) לכל מטרה אחרת, המפורטת בתנאי השימוש או במדיניות פרטיות זו.

הפרטים והמידע אודותיכם לא יימסרו לידי צדדים שלישיים ללא הסכמתך מראש, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מפעם לפעם. על אף האמור לעיל, החברה רשאית להעביר לצדדים שלישיים את פרטיכם האישיים והמידע שנאסף אודותיכם במקרים המפורטים להלן: (א) התקבלה הסכמתכם להעברת מידע או מתן גישה למידע הנשמר על ידי החברה לצדדים שלישיים, ובלבד שהצד השלישי אליו יועבר המידע יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו;

(ב) לנותני שירותים של החברה, על מנת שנוכל להעניק לכם את השירותים, בהתאם למטרות המפורטות בסעיף 2.1 לעיל, לרבות לחברות כרטיסי חיוב אחרות כסולקות ו\או לבנקים השונים ו\או לגורמים מתפעלים מטעמם או מטעם החברה ו\או לצדדים שלישיים אשר באמצעות שירותיהם תבוצענה העברות כספיות כאמור בתנאי שימוש אלה;

(ג) במקרים בהם נאפשר לכם לשתף את חבריכם ברשתות חברתיות כגון פייסבוק (Facebook) בפעולות שתבצע באמצעות שירותי החברה, ולאחר הסכמתך המפורשת לשיתוף הפעולות כאמור, שאז הרשתות החברתיות עשויות להצליב את המידע הנ”ל עם המידע הקיים ברשותן דרך הפרופיל שלכם ברשת החברתית;

(ד) לשותפיה העסקיים ולצדדים שלישיים אחרים לצורך שליחתם של חומרים שווקים, פרסומיים ואחרים אשר עשויים לעניין אותך;

(ה) במקרה שתפרו את תנאי השימוש באתר או תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות בניגוד לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;

(ו) אם תתקבל בידי חברת החברה החלטה או צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיכם או המידע אודותיך לצד שלישי ו\או בכל מקרה בו קיימת חובה על-פי דין למסור את הפרטים ו/או בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליך משפטי אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מי מטעמו לבין החברה ו/או מי מטעמו;

(ז) במקרה שהחברה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופכם או לרכושכם או לגופו או לרכושו של אחר;

הנתונים והמידע שנמסרו לחברה יישמרו אך ורק למשך הזמן הנדרש והסביר למטרות שלשמן הם נאספו, לפי שיקול דעתה הבלעדית של החברה ובכל מקרה – כנדרש לפי דין. על אף האמור, החברה תהיה רשאית לשמור את הנתונים למשך זמן רב יותר ככל ששמירת מידע כאמור נדרשת לצרכי גיבוי, תיעוד לצרכים משפטיים וצרכים חיוניים אחרים של החברה או לפי כל דין.

לתשומת ליבך, מידע אנונימי עשוי להישאר על השרתים שלנו ואנו רשאים לעשות בו שימוש, בין השאר, למטרות ניתוח וסטטיסטיקה בהווה ובעתיד ללא הגבלת זמן.

 3. זכויות המשתמש

 זכות העיון וגישה למידע

על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 (להלן: “החוק”), כל אדם זכאי לעיין במידע אודותיו המוחזק ונשמר במאגר מידע. על כן, החברה תאפשר לכל משתמש שהמידע אודותיו נשמר, לבקש לעיין במידע זה. משתמש המעוניין בעיון במידע כאמור, יפנה בכתב בדרכים הקבועות בתקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), התשמ”א-1981 (להלן: “התקנות”) על החברה באמצעות פנייה לשירות הלקוחות של האתר כמפורט בכתובת: office@shopy-buy.co.il

זכות לתיקון ומחיקת המידע

אדם שעיין במידע אודותיו כאמור לעיל, ומצא שהמידע אינו נכון, שלם ברור או מעודכן, רשאי על פי החוק לבקש לתקן או למחוק את המידע באמצעות פנייה בדואר רשום אל החברה ובדרכים הקבועות בתקנות וכן ע”י פנייה לשירות הלקוחות של האתר כמפורט בכתובת: office@shopy-buy.co.il אין בפנייה כאמור כדי לחייב את החברה לתקן או למחוק את המידע בהתאם לבקשה.

 4. איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים

 החברה עושה שימוש בכלים ושירותים לניתוח נתונים ונעזרת בחברות שונות המספקות לה ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתר. החברות אוספות ומנתחות מידע על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכדו’. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא איננו מזהה אותך אישית והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה.

 5. אבטחת מידע

 החברה עושה ככל שביכולתה בכדי להגן על סודיות הנתונים שנמסרו על ידי המשתמשים, זאת תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש במערכות אבטחת מידע כדי למנוע גישה בלתי מורשית למידע שבידיה. ידוע למשתמש כי החברה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות. עם זאת, אין באפשרות חברת החברה להבטיח שהאתר והשירותים יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן על ידו, ובכפוף להוראות כל דין, היא לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם עקב חדירה למידע המוחזק בידיה.

 6. שינויים במדיניות הפרטיות

 חברת החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות, בין השאר על מנת שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרתם, תפורסם על-כך הודעה במערכת ההודעות של האתר או בכל דרך סבירה אחרת.

במידה ויקבע על ידי רשות או ערכאה מוסמכת שתנאי כלשהו מתנאי מדיניות הפרטיות אינו חוקי, אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי התנאי האמור יותאם לדרישות הדין, כך שתוכנו יהיה תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר למשמעות וכוונת התנאים המקוריים של מדיניות הפרטיות. ביטול או התאמה של סעיף ספציפי ממדיניות הפרטיות, בנסיבות המפורטות לעיל, לא יגרור אחריו פגיעה או שינוי ביתר הוראותיה ו/או בחלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.

אחריות

החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לנזק ישיר ו/או עקיף שיגרם כתוצאה משימוש בשירות ו/או שימוש במוצר שנרכש באתר, והאמור בו או מוצג בו, אינו מהווה חוות דעת מקצועית. כל מידע

שיימסר או כל תוכן שיופיע בכל אחד מן הפורומים, אינו מהווה ייעוץ מקצועי, המלצה או חוות דעת כזו או אחרת. כלומר, האחריות על השימוש במידע שיימצא בפורום הוא על המשתמש בלבד.

הגבלת גיל

תנאי לרכישה באתר כי הרוכש הינו בן 18 שנים ומעלה.

מדיניות אספקת מוצרים

מועד אספקת המוצר הינו כמופיע לצד המוצר ובימי עסקים וכרוכה בתשלום דמי משלוח בהתאם לאיזור וסוג המשלוח, להלן

במידה ולא מופיע אחרת אפשרויות המשלוח הן:

דואר רשום תוך 30 ימי עסקים. דואר שליחים תוך 14 ימי עסקים

האתר ו\או החברה לא יישאו באחריות לעיכוב ו/או איחור בשילוח שמבוצע ע”י צד ג’ אשר מושפע מכוח עליון ו/או שביתות ו/או השבתות ו/או אי מענה מצד הלקוח לתיאום המשלוח.

מדיניות ביטולים ו\או החזרת המוצר\שירות

ניתן לבטל את רכישת המוצר בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר. הביטול יעשה אך ורק בהודעה בכתב ל- office@shopy-buy.co.il

על הרוכש להחזיר את המוצר על חשבונו באריזתו המקורית , שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא.

למען הסר ספק פתיחת המוצר לא תאפשר את החזרתו.

אספקת המוצרים הינה בכפוף למלאי קיים בפועל, במידה ומוצר שהוזמן חסר במלאי החברה תודיע ללקוח על כך ותוכל לבטל את ההזמנה והחיוב בגינו.

אמצעי תשלום

ניתן לשלם עבור המוצרים בכרטיסי אשראי באמצעות סליקה מאובטחת העומדת בתקנים המחמירים דרך חברת משולם+.

מכבדים את כרטיסי האשראי ויזה, מאסטרכארד, דיינרס, אמריקן אקספרס.

וכן באמצעות פאיפאל וביט.
 

   

ט.ל.ח.

לכל שאלה אתם מוזמנים לפנות אלינו – לחצו כאן

ניווט
סגור

העגלה שלי

סגור

רשימת משאלות

נראה לאחרונה

סגור

נהדר לראות אותך כאן!

סיסמה תישלח לכתובת הדוא"ל שלך.

אנחנו נשתמש בפרטים האישיים כדי להציע לך תמיכה בתהליך באתר זה, לנהל את הגישה לחשבון וכדי לבצע פעולות נוספות כפי שמפורט במדיניות פרטיות.

כבר יש לך חשבון?

סגור

סגור

קטגוריות